Трактиръ: Front-Office v4 (Переход с Трактиръ:FO v3 БИЗНЕС (Основная поставка + МАРКЕТИНГ + ГОСТЕПРИИМСТВО))